De Provinciale Omgevingsvisie Limburg, wat is dat?

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. De Provincie Limburg moet op die datum een Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening hebben. De Omgevingsvisie Limburg richt zich op de langere termijn: 2030-2050. Hierin staan onderwerpen zoals wonen, bodem, infrastructuur, energie, ruimtelijke economie, water, natuur, luchtkwaliteit, landschap en cultureel erfgoed. Maar ook gezondheid en een gezonde leefomgeving worden in de Omgevingsvisie meegenomen.

Het huidige Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vormt deels de basis voor de Omgevingsvisie. De Provincie Limburg bereidt de Omgevingsvisie voor en geeft deze vorm samen met regionale partners.

Waar staan we nu

De Ontwerp Omgevingsvisie Limburg lag van 7 september t/m 18 oktober 2020 ter inzage. De zienswijzeperiode is nu gesloten. De Ontwerp Omgevingsvisie en de PlanMER documenten zijn hier te vinden. 

In september 2018 is het vormgevingstraject van de Omgevingsvisie Limburg gestart. In het traject tot nog toe is uitgebreid de dialoog aangegaan en zijn er meerdere regionale werksessies georganiseerd om gezamenlijk te komen tot een gedragen Omgevingsvisie. Hierbij waren gemeenten, belangenorganisaties en stakeholders aanwezig.

Het participatietraject met inwoners heeft van december 2019 tot maart 2020 plaatsgevonden. Kijk voor enkele resultaten hier.

De Omgevingsvisie bevat belangrijke keuzes voor de fysieke leefomgeving. Om bij deze keuzes het milieubelang volwaardig mee te laten wegen, is een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd en een millieueffectrapport (MER) opgesteld. Hierin gaat het om (onderzoek naar) de effecten van de nieuwe Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving in brede zin. De resultaten van het planMER worden straks meegenomen bij de besluitvorming over de Omgevingsvisie. Kijk hier voor meer informatie over de m.e.r.-procedure.

Planning Omgevingsvisie

We willen de nieuwe Omgevingsvisie Limburg begin 2021 laten vaststellen. Dit is de globale planning:

Tijdlijn omgevingsvisie

Klik op de afbeelding om in te zoomen

Handige websites

Provinciale websites

Hier staat alle formele informatie rondom de Omgevingsvisie Limburg 2020 en het POL 2014. Zoals kaartmateriaal, de volledige tekst van het POL 2014 en de bijbehorende Omgevingsverordening.

Aan de slag met de Omgevingswet

Op deze website staat alle informatie rondom de Omgevingswet, de Omgevingsvisie en het nieuwe bijbehorende digitaal stelsel. Je vindt er het laatste nieuws, bijeenkomsten van Aan de slag met de Omgevingswet en alle wetsinstrumenten.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) - Omgevingswet

VNG bundelt hier al het nieuws rondom de Omgevingswet. De juridische instrumenten worden uitgelegd en er staan blogs op met praktijkvoorbeelden die laten zien wat de nieuwe Omgevingswet feitelijk betekent.

Wij inspireren

Lees onze artikelen in relatie tot de Omgevingsvisie en Omgevingswet.

Naar de cases

Wij organiseren

Meld je aan voor bijeenkomsten om kennis te delen over de Omgevingsvisie.

Aankomende bijeenkomsten Afgelopen bijeenkomsten en verslagen

Vragen?

Neem contact op met het Kernteam omgevingsvisie Limburg omgevingsvisie@prvlimburg.nl