De Provinciale Omgevingsvisie Limburg, wat is dat?

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. De Provincie Limburg moet op die datum een Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening hebben. De Omgevingsvisie Limburg richt zich op de langere termijn: 2030-2050. Hierin staan onderwerpen zoals wonen, bodem, infrastructuur, energie, ruimtelijke economie, water, natuur, luchtkwaliteit, landschap en cultureel erfgoed. Maar ook gezondheid en een gezonde leefomgeving worden in de Omgevingsvisie meegenomen.

Het huidige Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) vormt deels de basis voor de Omgevingsvisie. De Provincie Limburg bereidt de Omgevingsvisie voor en geeft deze vorm samen met regionale partners.

Waar staan we nu: concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau

We werken momenteel aan de concept-Omgevingsvisie met interne en externe stakeholders. Zij werken zowel thematisch als per gebied (Noord-, Midden- en Zuid-Limburg). Al deze werkgroepen dragen bij in de vorm van bouwstenen voor de Omgevingsvisie. Deze bouwstenen worden in werksessies en bijeenkomsten steeds verder uitgewerkt en aangescherpt. 24, 25 en 27 juni hebben de laatste bijeenkomsten plaatsgevonden. In het najaar van 2019 organiseert de Provincie een bestuurlijke bijeenkomst (Let op: de eerder genoemde datum van 27 september vervalt. Een nieuwe datum wordt snel bekend gemaakt).

De afgelopen tijd is ook gewerkt aan de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De concept-NRD is op 10 september 2019 door Gedeputeerde Staten van Limburg vastgesteld. De NRD beschrijft in hoofdlijnen wat in het planMER (milieueffectrapport) wordt onderzocht (reikwijdte) en op welke wijze en niveau dit gebeurt (detailniveau). Daarbij gaat het om (onderzoek naar) de effecten van de nieuwe Omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving in brede zin. De resultaten van het planMER worden straks meegenomen bij de besluitvorming over de Omgevingsvisie. De concept-NRD ligt van 16 september tot en met 14 oktober ter inzage.

Hier kunt je de kennisgeving en de concept-NRD inzien en lezen hoe je daarop kunt reageren.

Planning Omgevingsvisie

We willen de nieuwe Omgevingsvisie Limburg eind 2020 laten vaststellen. Dit is de globale planning:

Tijdlijn omgevingsvisie

Klik op de afbeelding om in te zoomen

Handige websites

Provinciale websites

Hier staat alle formele informatie rondom de Omgevingsvisie Limburg 2020 en het POL 2014. Zoals kaartmateriaal, de volledige tekst van het POL 2014 en de bijbehorende Omgevingsverordening.

Aan de slag met de Omgevingswet

Op deze website staat alle informatie rondom de Omgevingswet, de Omgevingsvisie en het nieuwe bijbehorende digitaal stelsel. Je vindt er het laatste nieuws, bijeenkomsten van Aan de slag met de Omgevingswet en alle wetsinstrumenten.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) - Omgevingswet

VNG bundelt hier al het nieuws rondom de Omgevingswet. De juridische instrumenten worden uitgelegd en er staan blogs op met praktijkvoorbeelden die laten zien wat de nieuwe Omgevingswet feitelijk betekent.

Wij inspireren

Lees onze artikelen in relatie tot de Omgevingsvisie en Omgevingswet.

Naar de cases

Wij organiseren

Meld je aan voor bijeenkomsten om kennis te delen over de Omgevingsvisie.

Aankomende bijeenkomsten Afgelopen bijeenkomsten en verslagen

Vragen?

Neem contact op met het Kernteam omgevingsvisie Limburg omgevingsvisie@prvlimburg.nl