Werkconferentie Agenda Omgevingsvisie Limburg

Regio Zuid-Limburg

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. De nieuwe wet vraagt van provincies om een omgevingsvisie en omgevingsverordening vast te stellen. Limburg heeft met het POL en de Omgevingsverordening al de nodige ervaring met integrale visies en instrumenten. 

 

Het POL2014 is nu ruim drie jaar oud en volop in uitvoering. Gedeputeerde Staten vinden het belangrijk om dit plan en de bijbehorende verordening volledig klaar te maken voor de Omgevingswet, voordat de nieuwe wet van kracht wordt. Deze actualisatie biedt ook de mogelijkheid om in te spelen op de ontwikkelingen rondom energietransitie, klimaatadaptatie enz. Het proces kent een aantal fasen. Brede werkconferenties, waarin we samen kijken naar de inzichten en keuzeopties die uit alle werkprocessen komen, nemen een belangrijke plek in.

Dat doen we  samen met de mede-overheden en andere regionale partners. Daarbij willen we zo veel mogelijk gebruik maken van lopende werkprocessen, bijvoorbeeld rondom de energietransitie, hoogwaterbescherming, klimaatadaptatie en mobiliteit. Waar nodig vinden aanvullende verkenningen en analyses plaats. We vinden het ook belangrijk een goede koppeling te leggen met de nationale omgevingsvisie (NOVI), die eveneens in voorbereiding is. 

De eerste werkconferenties vonden plaats in september 2018. Op 11 september lag de focus op Noord- en Midden-Limburg.  Tijdens deze bijeenkomst op 24 september stond Zuid-Limburg centraal.

Het verslag van de bijeenkomst in Zuid-Limburg vind je onderaan de pagina bij het kopje "downloads". Hier vind je ook de presentatie die tijdens de bijeenkomst is besproken.

Programma:

We zijn tijdens de werkconferentie in kleinere groepen met elkaar in gesprek gegaan over zaken als:

  • Zijn er onderwerpen die nog verder uitgediept moeten worden?
  • Hoe kunnen de beoogde transities elkaar versterken?
  • Welke regionale accenten zien we?
  • Zijn er onderwerpen waar de provincie haar rol kan heroverwegen?

De resultaten van de werkconferentie worden verwerkt in de ‘Agenda Omgevingsvisie Limburg’ en vormen de basis voor het vervolgproces dat moet resulteren in een  concept van de Omgevingsvisie Limburg.

Info:

Datum: 24-09-2018
Tijd: 13:30
Eind tijd: 17:00
Organisatie: Provincie Limburg
Locatie: City Resort
Plaats: Sittard

Downloads

Hieronder kun je het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst downloaden.