Stopt Europa de verstedelijking?

Aangeboden door het PBL

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Luister en praat mee in een planologische discussie over de gevolgen van de EU-doelstelling ‘No Net Landtake in 2050’ in Nederland.

De puzzel van woningnood, stikstofwetgeving, landbouwtransitie, ruimte voor de energietransitie en voor klimaatadaptatie wordt binnenkort nóg complexer. Op Europees niveau is het doel gesteld om de verstedelijking naar nul terug te brengen in 2050. Het aantal hectares dat dan wordt bebouwd, mag niet groter zijn dan het stedelijk gebied dat teruggegeven wordt aan landbouw en natuur: No Net Landtake. Naar verwachting zal de Europese Commissie volgend jaar de juridische verplichting verder hebben uitgewerkt.

Is het netto stoppen met verstedelijking mogelijk in Nederland?

Gezien de huidige grote ruimtevraag voor stedelijke functies is No Net Land Take een gigantische uitdaging boven op alle opgaven die er nu al zijn. Bovendien is Nederland Europees koploper buitenstedelijke bebouwing en liggen er nog een heleboel uitbreidingsplannen op stapel. Is het netto stoppen met verstedelijken überhaupt mogelijk in Nederland?

Het PBL doet een dringende oproep aan professionals in het ruimtelijk vak: planologen, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars, (landschaps)architecten, juristen, milieukundigen én beleidsmakers om gezamenlijk te verkennen hoe Nederland kan omgaan met deze nieuwe uitdaging. Tijdens  het seminar ‘Stopt Europa de verstedelijking?’ kun je luisteren naar de eerste gedachten hierover en meedoen met de discussie.

Programma:

Tijd Programmaonderdeel
12.00 Inloop
13.00 Welkom
13.15 Beleidsproces No Net Land Take | Ministerie van IenW/BZK
13.30 Land Take in cijfers en kaarten | PBL
13.45 No Net Land Take, uitdaging en kansen | College van Rijksadviseurs
14.00 Thematische verdieping in kleinere groepen
15.00 Pauze
15.15 Reflectie en vooruitblik, met onder andere: Edwin Buitelaar, hoogleraar grond en vastgoed PBL, Jannemarie de Jonge Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving
15.45 Plenaire discussie; wat zijn de volgende stappen?
16.00 Borrel

Info:

Datum: 24-01-2023
Tijd: 13:00
Eind tijd: 16:00
Organisatie: Planbureau voor de Leefomgeving
Locatie: PBL
Plaats: Den Haag