Informatieavond NOVI

Vooraankondiging

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

De ontwerp-NOVI zal samen met het Milieueffectrapport NOVI (PlanMER) van 20 augustus 2019 tot en met 30 september 2019 ter inzage worden gelegd bij de provinciehuizen, het ministerie van BZK en digitaal op www.platformparticipatie.nl/NOVI. Tijdens de periode van terinzagelegging zal in elke provincie een openbare informatiebijeenkomst worden georganiseerd. 

Op deze avond wordt ook op de avond ook kort bij de provinciale Omgevingsvisie Limburg stilgestaan.

De Nationale Omgevingsvisie 

Op 20 juni heeft minister Kajsa Ollongren (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gelanceerd. 

Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. We staan voor een aantal urgente opgaven, die zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen. Denk aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid, woningbouw en kringlooplandbouw. Deze opgaven zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren. De ontwerp-NOVI is digitaal beschikbaar via de website www.ontwerpnovi.nl.

Via de digitale nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen omtrent de Nationale Omgevingsvisie. U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief via onze website www.denationaleomgevingsvisie.nl.

Locatie, data en tijdstip van de informatiebijeenkomst in Limburg

De informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 26 augustus van 19:00 tot 21:00 uur in het Gouvernement aan de Maas te Maastricht.

Je hoeft je niet aan te melden. Er is sprake van vrije inloop.

Info:

Datum: 26-08-2019
Tijd: 19:00
Eind tijd: 21:00
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Locatie: Gouvernement aan de Maas
Plaats: Maastricht