Als één overheid werken aan de fysieke leefomgeving

Uitnodiging PBL-seminar

Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

In Nederland staan we voor grote maatschappelijke opgaven op het terrein van de fysieke leefomgeving, zoals de energietransitie, de transitie naar een circulaire economie, het stimuleren van de woningbouw, en samenbrengen van natuur, landbouw en andere opgaven voor een vitaal platteland.  

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Project
Foto van PBL

Opgaven waarbij verschillende overheden op verschillende schaalniveaus nauw met elkaar moeten samenwerken. Dit roept nieuwe kennisvragen op, zoals: Hoe zorg je dat je niet alleen voortgang boekt in je opgave, maar als verschillende overheden ook in het algemeen beter wordt in opgavegericht werken en hierbij ook oog en oor hebt voor de maatschappelijke partijen en de rol van de burger? Als nationaal kennisinstituut gaat het PBL in gesprek met beleidsmakers over het adresseren van deze vragen.

Programma:

Na een welkom door moderator Ruben Maes volgt de keynote van PBL-directeur Hans Mommaas. Hierna gaan de deelnemers aan het seminar via parallelsessies in gesprek over de (regionale) aanpak van energietransities, vitaal platteland, brede welvaart en de circulaire economie. Deelnemers kunnen bij aanmelding een voorkeur opgeven voor één van de onderstaande sessies. We streven naar een evenwichtige verdeling van de deelnemers, maar proberen zoveel mogelijk met voorkeuren rekening te houden:

  1. Sturing geven aan transities en maatschappelijke veranderingen olv Emil Evenhuis. Bij transitieopgaven in de fysieke leefomgeving is de uitdaging om aan de ene kant ruimte te laten voor experimenteren en flexibiliteit, en aan de andere kant sturing te geven aan het proces zodat er voortgang wordt geboekt. Aan de hand van beleid en onderzoek rondom aardgasvrije wijken en vitaal platteland gaan we in deze sessie in gesprek over de rol van overheden op verschillende bestuurslagen in transitieprocessen.
  2. Leren organiseren en institutionaliseren olv Eva Kunseler. Lessen uitwisselen in rijk-regio samenwerkingen helpt om het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden en beter te worden in het interbestuurlijk samenwerken aan leefomgevingsopgaven. De noodzaak om snel resultaten te boeken kan het leren in de weg staan. Vanuit beleid en onderzoek rondom de regiodeals en een circulaire economie gaan we in deze sessie in op de leercultuur bij overheden en het inrichten van lerend en adaptief beleid.
  3. Rol, inrichting en organisatie van kennis in rijk-regio samenwerking olv Arlette van de Berg. Samenwerken aan de leefomgeving betekent ook samenwerken aan een kennisbasis. De organisatie van kennis voor opgaven waarin rijk en regio samenwerken belichten we in deze sessie vanuit de rol van monitoring en evaluatie bij de Regionale Energie strategieën en het Natuurpact.

De leefomgevingsopgaven van nu vragen om een integrale gebiedsgerichte aanpak waarbij verschillende overheden op verschillende bestuurslagen samen aan vraagstukken werken. Hierdoor ontstaat er een grote leerbehoefte over integrale, multi-level, multi-actor aanpak van dergelijke opgaven. Moderator Ruben Maes gaat hierover in gesprek met Bernard ter Haar (voorzitter studiegroep IFV), Edward Stigter (gedeputeerde Klimaat en Energie Noord-Holland), Ingrid van de Vegte (directeur Fries Sociaal Planbureau) en Maartje Schlebusch (directeur Ruimtelijke Strategie gemeente Ede). Wat weten we, wat kunnen we leren van elkaar en wat is er nodig om samen de juiste keuzes te maken voor de toekomst?

Info:

Datum: 06-07-2021
Tijd: 15:30
Eind tijd: 16:45
Organisatie: Planbureau voor de Leefomgeving
Locatie: Online