Kansen en beperkingen van nieuwe Omgevingswet toetsen

Reële pilots op terrein Chemelot

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Mail Social
Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Welke kansen en beperkingen brengt de nieuwe wet met zich mee? Om antwoorden op deze vragen te vinden, werken verschillende Limburgse partijen samen aan pilots op het Chemelot-terrein. Zij doen fictieve maar reële praktijktests die de reikwijdte van de nieuwe wet laten zien.

  • #Omgevingswet
Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Project

Met 'nog maar' tweeënhalf jaar te gaan, werken Limburgse overheden, gemeenten en bedrijven hard om zich voor te bereiden op de nieuwe Omgevingswet. 

De Provincie Limburg neemt haar rol als verbinder en facilitator en brengt al in een vroeg stadium partijen bij elkaar. Al sinds september 2016 werkt de Provincie samen met de gemeenten Sittard-Geleen, Beek en Stein en de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg aan 4 verschillende pilotsituaties bij Chemelot. 

Met fictieve praktijktests onderzoeken zij of het koepelconcept met al haar voordelen onder de Omgevingswet kan blijven bestaan. Zo worden de kansen en beperkingen van de nieuwe Omgevingswet duidelijk. Een traject waarbij verkennen, opdoen van praktische ervaring en samenwerken tussen de bedrijven op Chemelot en de overheden voorop staat.

Koepelvergunning

De Omgevingswet is een basis voor nieuwe regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Regels voor bijvoorbeeld ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De nieuwe wet maakt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, maar heeft ook gevolgen voor overheden die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de fysieke leefomgeving. En voor burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers die activiteiten willen uitvoeren in de fysieke leefomgeving.

Chemelot bestaat uit een Industrial park en de Brightlands Chemelot Campus. Het is een multi-user site met meer dan 150 bedrijven dat grenst aan verschillende Limburgse gemeenten. Het terrein heeft een koepelvergunning en is juridisch gezien voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht één inrichting. Dit koepelconcept is waardevol. Het biedt de basis voor een eenduidige en effectieve toedeling van milieuruimte en voor een heldere toezichtstructuur. Het vereenvoudigt regeltechnisch de uitwisseling van informatie tussen bedrijven en overheden. Bovendien is het belangrijk voor de omgevingsveiligheid en voor nieuwe initiatieven rondom circulaire economie en klimaat op de site Chemelot. 

Praktijktests

Bij de praktijktests zijn onder andere betrokken: de omliggende gemeenten, de bedrijven op Chemelot, de Brightlands campus, het Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat Directie Zuid, de GGD Zuid-Limburg, de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, het Rijk en juridische experts. De Provincie Limburg levert de onafhankelijk procesbegeleider. Samen willen ze ontdekken in hoeverre de nieuwe Omgevingswet ruimte geeft aan de duurzame ontwikkelingen van het bedrijventerrein. En welke veranderingen mogelijk zijn ten opzichte van de huidige koepelvergunning.

Per praktijktest komt een groep deskundigen samen om zich te buigen over de juridische kant en uitvoeringskant van de instrumenten van de Omgevingswet. De instrumenten zijn met name een of meerdere omgevingsplannen en de omgevingsvergunning voor de nieuwe activiteit. 

Samenwerking

De resultaten van de praktijktests laten zien op welke punten de Omgevingswet toereikend is, en waar nog werk moet worden verzet, ook voor de landelijke overheid. Bovendien doet de samenwerking veel voor de onderlinge relaties. De partijen zijn zeer positief over deze manier van samenwerken. De uitkomsten zijn geen eindsignaal, maar een startpunt voor verdere gesprekken en voor latere onderhandelingen over het uitvoeren van de taken onder de Omgevingswet. Taken voor bijvoorbeeld de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening, afgestemde Omgevingsplannen rond het Chemelot-terrein en een nieuwe Omgevingsvergunning voor het terrein.

De opzet en uitvoering van deze tests laat zien dat partijen met verschillende achtergronden en belangen op een constructieve manier kunnen samenwerken aan een gemeenschappelijke toekomst.

Ervaringen delen

Op 12 juli 2018 bezocht Erik Jan van Kempen, programma-directeur-generaal Omgevingswet Chemelot in Sittard-Geleen. Tijdens dit bezoek stonden de pilots omgevingswet centraal. De DG gaf aan dat het goed is om te zien dat de betrokken stakeholders hebben gekozen voor een gezamenlijke aanpak. Je kunt het volledige verslag terugvinden op het omgevingswet portaal.

De samenwerkende partijen willen in de komende periode hun ervaringen breder delen. Tijdens de schakeldag van Rijkswaterstaat op 26 juni was er een presentatie over deze pilots. Download de presentatie op schakeldagen.nl. Op 9 oktober 2018 vond een bijeenkomst plaats over dit onderwerp. Houd de agenda van Expeditie Ruimte in de gaten om op de hoogte te blijven of om na afloop van de bijeenkomst de verslagen te vinden.

Kennis delen

Voor meer informatie over de pilots bij Chemelot kun je contact opnemen met Bert Achten.

Wil jij ook via Expeditie Ruimte je ervaringen delen?

Graag horen wij jouw ervaringen.
Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met je op.