Omgevingsverordening 2021

Update

Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Mail Social
Terug naar het overzicht Provincie Limburg | Expeditie Ruimte - Pijl

Met de komst van de Omgevingswet (beoogde inwerkingtreding per 01-01-2022) is een nieuwe omgevingsverordening nodig. Deze moet passen binnen de kaders en het instrumentarium van de Omgevingswet, maar er worden meteen ook een aantal aanpassingen vanwege nieuwe en gewijzigde beleidsinzichten doorgevoerd. 

  • #Omgevingswet

Deze nieuwe en gewijzigde onderdelen vinden hun oorsprong in de breed afgestemde en gezamenlijk met partners en burgers ontwikkelde Omgevingsvisie (beoogde besluitvorming door Provinciale Staten in april 2021). De eerste conceptversie van de Omgevingsverordening 2021 betreft daarom in grote lijnen een omzetting van de bestaande Omgevingsverordening Limburg 2014, aangevuld met een beperkt aantal nieuwe onderwerpen die voortvloeien uit de Omgevingsvisie. Niet al het beleid vraagt om vertaling naar regels in de verordening. Ook is voor bepaalde onderwerpen het beleid niet voldoende uitgekristalliseerd en gebeurt dit via separate trajecten (denk aan het Natuurprogramma, het Waterprogramma en de PES/RES’en). Vanwege het modulaire karakter is het mogelijk om ook na de beoogde inwerkingtreding op 01-01-2022 partiële herzieningen door te voeren en dergelijke onderwerpen waar nodig een plek te geven in de Omgevingsverordening 2021.

Planning

In het proces om tot de Omgevingsverordening 2021 te komen wordt onderstaande planning aangehouden:

- Participatie bestuurlijke en maatschappelijke partners: ambtelijke webinars - 23 en 25 februari 2021

- Participatie bestuurlijke en maatschappelijke partners: bestuurlijke webinars - maart 2021

- Vaststellen ontwerp door GS - 4 mei 2021

- Terinzagelegging ontwerp t.b.v. zienswijzen - 10 mei 2021

- Einde zienswijzetermijn - 18 juni 2021

- Behandeling in PS - 17 december 2021

De inbreng uit de participatieronden wordt meegenomen en gebruikt om de conceptversie waar nodig aan te passen, alvorens deze als ontwerpversie aan GS ter besluitvorming wordt aangeboden voor de formele terinzagelegging. Separaat aan de bestuurlijke en maatschappelijke participatie wordt een traject burgerparticipatie georganiseerd.

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met het kernteam Omgevingsverordening. Stuur hiervoor een mail naar onderstaand adres.

Wil jij ook via Expeditie Ruimte je ervaringen delen?

Graag horen wij jouw ervaringen.
Vul onderstaand contactformulier in en wij nemen contact met je op.